Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe pozwolą Ci się stać rzetelniejszym i godniejszym zaufania kontrahentem w oczach partnerów biznesowych. Korzystając z naszych gwarancji zaoszczędzasz swoje finanse.

Gwarancje ubezpieczeniowe Partner TUiR S.A. potwierdzają zdolność Twojej firmy do realizacji kontraktów. Twój partner biznesowy może żądać od Ciebie wniesienia określonego zabezpieczenia finansowego jeszcze zanim podpiszesz z nim umowę. Ma to na celu zabezpieczenie go na wypadek niespełnienia warunków umowy, niedochowania terminu realizacji prac lub niezgodnej z ustaleniami jakości usług, lub towarów. Przedkładając gwarancję ubezpieczeniową, którą możesz uzyskać u nas, potwierdzasz swoją wiarygodność i dobrą kondycję finansową Twojej firmy.

Oferta gwarancji ubezpieczeniowych w Partner TUiR S.A.

W Partner TUiR S.A. szczegółowo analizujemy Twoje możliwości finansowe, a następnie wystawiamy gwarancje ubezpieczeniowe na podstawie umów jednorazowych albo umów generalnych.

Gwarancja ubezpieczeniowa może dotyczyć:

  • zapłaty wadium
  • zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu
  • zabezpieczenia należytego usunięcia wad i usterek

W Partner TUiR S.A. istnieje możliwość negocjacji zapisów treści gwarancjach ubezpieczeniowych, jest to istotne w przypadku, gdy Twój partner biznesowy nie akceptuje wzoru gwarancji, który został mu przedstawiony.

Gwarancja zapłaty wadium

Gwarancja zapłaty wadium składana jest w przypadku podmiotów przystępujących do różnorodnych przetargów. W ramach tej oferty, Partner TUiR S.A. zobowiązuje się do wypłacenia organizatorowi przetargu określonej kwoty, w momencie, w którym pojawiły się przesłanki do zatrzymania wadium. Kwotę wadium określa organizator przetargu w dokumentacji przetargowej. W przypadku tego rodzaju gwarancji zobowiązany nie musi zamrażać swoich środków finansowych, co jest niezwykle istotne dla firm, biorących udział w wielu przetargach

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Oferujemy gwarancję należytego wykonania kontraktu, która często udzielana jest w przypadku zawierania umów o roboty budowlane, umów dostawy lub usług. W ramach zabezpieczenia, Partner TUiR S.A. zobowiązuje się do wypłacenia określonej kwoty ubezpieczenia, gdy wykonawca nie może zrealizować poprawnie zobowiązania. Dzięki gwarancji należytego wykonania kontraktu, zobowiązany nie musi zamrażać własnych środków finansowych podczas podpisywania umowy z partnerem biznesowym.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

W naszej ofercie znajdziesz również gwarancję usunięcia wad i usterek, które zostały wykryte po zakończeniu prac. Obejmuje ona koszty związane z ich usunięciem, które wynikły po zakończeniu kontraktu, w trakcie działania rękojmi lub gwarancji jakości, a do których usunięcia zobowiązany jest Wykonawca.

W zależności od zapisów i wymogów umowy, możesz wykupić gwarancję po zrealizowaniu wszystkich prac i otrzymaniu protokołu odbioru, po zakończeniu gwarancji należytego wykonania kontraktu lub przed rozpoczęciem obowiązywania umowy. W ostatnim przypadku możesz wykupić jednocześnie gwarancję należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek.

Jakie korzyści wynikają z gwarancji ubezpieczeniowej w Partner TUiR S.A.?

Jeśli skorzystasz z gwarancji ubezpieczeniowej, to z pewnością będziesz mógł na tym bardzo dużo zyskać. Dzięki braku konieczności zamrażania własnych środków finansowych, będziesz mógł zadbać o szybszy rozwój firmy. Ponadto zaoszczędzisz pieniądze, ponieważ gwarancje ubezpieczeniowe mają zdecydowanie niższy koszt niż kredyt w banku. Twoja firma zyska także na wiarygodności w oczach kontrahentów i możliwość uczestniczenia w wielu przetargach oraz realizacji wielu kontraktów jednocześnie. Jeśli jesteś zainteresowany szczegółową ofertą gwarancji, to zapraszamy do kontaktu!