Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zagwarantuje Ci bezpieczeństwo finansowe oraz spokój. Wybierz jeden z kilku wariantów polisy i zadbaj o swoje prywatne mienie lub swojej firmy.

Ubezpieczenie mienia firmy od ognia i innych zdarzeń losowych (ryzyka nazwane), lub też od wszystkich ryzyk (All Risks), to jedno z podstawowych narzędzi umożliwiających odtworzenie utraconego mienia oraz powrót do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia szkody. Zadaniem Ubezpieczyciela jest pokrycie straty w mieniu, powstałe na skutek pożaru, powodzi, huraganów i innych zdarzeń losowych, które zostały objęte ochroną w ramach zakresu wskazanego w polisie ubezpieczeniowej.

Ofertę ubezpieczenia kierujemy zarówno dla osób fizycznych, które są przedsiębiorcami, jak i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Przedmiot ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie mienia firmy, które oferujemy, obejmuje mienie znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego. W ramach polisy można ubezpieczyć:

 • budynki, budowle, lokale
 • nakłady inwestycyjne
 • urządzenia i maszyny oraz wyposażenie firmy
 • środki obrotowe i wartości pieniężne, które stanowią własność Ubezpieczającego
 • mienie pracownicze, mienie przyjęte do sprzedaży komisowej oraz w celu wykonania usługi

Zakres ubezpieczenia mienia firmy

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych dostępne jest w trzech wariantach, które obejmują różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej. Do wyboru jest zakres podstawowy, rozszerzony oraz pełny.

Zakres ochrony podstawowej obejmuje ochroną szkody w mieniu Ubezpieczającego, które są bezpośrednim następstwem zdarzeń losowych:

 • dym i sadza
 • pożar
 • uderzenie pioruna
 • wybuch
 • upadek pojazdu powietrznego

Zakres ochrony rozszerzonej obejmuje ochroną przedmioty, które uległy szkodzie w wyniku wymienionych w zakresie podstawowym zdarzeń losowych oraz dodatkowo:

 • gradu
 • huku ponaddźwiękowego
 • huraganu
 • lawiny, śniegu i osuwania się ziemi
 • zalania
 • zapadnięcia się oraz trzęsienia ziemi
 • uderzenia pojazdu

Pełny zakres ochrony obejmuje szkody, które znajdują się zakresie podstawowym i rozszerzonym oraz:

 • powódź

Na wniosek Ubezpieczającego, za zapłatą dodatkowej składki i niezależnie od wybranego przez Ubezpieczającego zakresu ubezpieczenia, ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o następujące zdarzenia losowe:

 • dewastację
 • katastrofę budowlaną
 • przepięcia
 • rozmrożenia (dotyczy wyłącznie środków obrotowych)
 • akty terroru

Co obejmuje ubezpieczenie mienia firmowego?

Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych oferuje ochronę ubezpieczeniową oraz wypłatę odszkodowania, jeśli szkody powstały wskutek nagłego oraz nieprzewidzianego zdarzenia losowego. Wypłata zgodnie z warunkami umowy zawartymi w polisie możliwa jest tylko w przypadku, gdy powstałe zdarzenie zawiera się w zakresie ochrony i nie znajduje się na liście ograniczeń i wyłączeń w OWU.

Do kogo jest skierowana oferta ubezpieczenia mienia firmy?

Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw, które chcą zabezpieczyć swoje mienie w możliwie szerokim zakresie ubezpieczenia na wypadek powstania szkód rzeczowych mogących generować bardzo duże straty finansowe. Warto z niej skorzystać, jeśli zależy Ci na tym, aby odpowiednio zabezpieczyć budynki, maszyny, urządzenia i inne rzeczowe składniki mienia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jak działamy w przypadku zgłoszenia uszkodzenia lub zniszczenia mienia firmowego?

W przypadku, gdy wykryjesz uszkodzenie lub zniszczenie mienia firmowego, niezwłocznie zgłoś to naszym pracownikom z Biura Obsługi Klienta. Zostanie wtedy przeprowadzona weryfikacja zdarzenia na podstawie dokumentów, jakie nam dostarczysz. Rzeczoznawca z Partner TUiR S.A. dokona oceny uszkodzeń i następnie ustali kwotę należnego Tobie odszkodowania, która zostanie przelana na Twoje konto.

Dlaczego warto wykupić polisę dla firmy na ochronę mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych w Partner TUiR S.A.?

Oferowane przez nas ubezpieczenie możesz dostosować do potrzeb swojej firmy. Dzięki rzetelnej ocenie ryzyka wystąpienia poszczególnych zdarzeń losowych, możesz kompleksowo chronić majątek swojego przedsiębiorstwa. Ponadto wykupienie polisy to także potwierdzenie wiarygodności firmy, na przykład w przypadku starań o kredyt w banku lub leasing firmowy. Pracownicy Partner TUiR S.A. zapewniają profesjonalną i szybką likwidację szkód, co w aspekcie prawidłowego funkcjonowania firmy jest niezwykle istotne. Nasze ubezpieczenie chroni cały majątek przedsiębiorstwa.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i kontaktu z naszymi doradcami!

PLIKI DO POBRANIA:

OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Karta produktu mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ankieta potrzeb mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

ARCHIWALNE PLIKI DO POBRANIA:

Poprzednia wersja Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych obowiązująca od 06 lipca 2017 r. do 29.07.2021 r.

 OWU mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Karta produktu – Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych