Zbliżenie dłoni przedsiębiorcy, który chroni wyciętych figurek na biurku. Ubezpieczenia pracowników i polisy grupowe.

Ubezpieczenia pracowników i polisy grupowe związane z zatrudnieniem

W dzisiejszych czasach wiele firm zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest ubezpieczenie swojej działalności, ale warto pamiętać, że równie istotne jest ubezpieczenie pracowników. W końcu to oni stanowią najcenniejszy zasób firmy, dlatego warto zadbać o ich bezpieczeństwo i ochronę przed nieprzewidywalnymi sytuacjami. Choć takie ubezpieczenia mają też wiele korzyści dla samej firmy, zwłaszcza jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną. W tym artykule podpowiemy Ci, jakie ubezpieczenia pracowników warto wykupić i dlaczego.

Rodzaje ubezpieczeń pracowników

Choć każdy pracownik zatrudniony na etacie podlega ubezpieczeniom społecznym, zdrowotnym i chorobowym, to dbając o ich dobro i interesy firmy, warto rozważyć zakup polisy na wypadek różnych zdarzeń.

Polisy ubezpieczeniowe dla pracowników możemy podzielić na różne kategorie. Z uwagi na przedmiot ubezpieczenia można je podzielić na:

 • zdrowotne np. pakiety medyczne,
 • komunikacyjne, np. NNW;
 • ubezpieczenia na życie;
 • ubezpieczenia turystyczne, np. w trakcie podróży służbowych;
 • inwestycyjne;
 • odpowiedzialności cywilnej, np. odpowiedzialności za błędy pracowników.

Z uwagi na rodzaj i zakres ochrony ubezpieczenia pracownicze można z kolei podzielić na:

 • ubezpieczenia chroniące pracowników i ich bliskich;
 • oraz ubezpieczenia chroniące interes pracodawcy.

Pracownicze ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia pracownicze to polisy grupowe, tzw. grupówki, czyli ubezpieczenia, które dotyczą co najmniej kilku pracowników danej firmy. Dzięki temu rozwiązaniu koszty ubezpieczenia są zazwyczaj niższe niż w przypadku ubezpieczeń indywidualnych. Choć należy przy tym dodać, że pracownicy nie mają wpływu na wysokość sumy ubezpieczenia, ani indywidualne warunki zmian w zakresie umowy.

Ubezpieczenie grupowe na życie dla pracowników

Polisa grupowa, tzw. grupówka, to najczęściej polisa na życie, dzięki której bliscy pracownika mogą otrzymać wsparcie finansowe na wypadek jego śmierci. Choć, niektóre oferty ubezpieczeń grupowych dla pracowników mogą obejmować także wsparcie w przypadku innych zdarzeń. Należą do nich sytuacji, kiedy pracownik uzyskał trwałą lub czasową niezdolność do pracy, w wyniku poważnej choroby, czy urazu.

Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy na życie może zostać objęty także: pobyt w szpitalu (hospitalizacja), poważne zachorowanie, trwały uszczerbek na zdrowiu, urodzenie dziecka; czy śmierć bliskiej osoby, np. małżonka.

Taką ochroną mogą też zwykle zostać objęci bliscy pracownika, co jest wygodnym rozwiązaniem, zwłaszcza wtedy, gdy nie posiadają innego tytułu ubezpieczenia. Jednakże polisa na życie to nie jedyny rodzaj ubezpieczenia dla pracowników. Praktycznie każde ubezpieczenie pracownicze jest polisą grupową.

NNW pracowników

Ubezpieczenia NNW to poza polisą na życie, drugi najpopularniejszy rodzaj ubezpieczeń dla pracowników. Polisa ta obejmuje skutki wypadków, które mogą się zdarzyć w trakcie wykonywania pracy lub poza nią. Ubezpieczenie to może obejmować różne sytuacje, w tym m.in. wypadki przy pracy, wypadki komunikacyjne czy wypadki domowe.

Z uwagi na to, że ubezpieczenie NNW pracowników jest rodzajem ubezpieczenia grupowego, zakres ochrony dopasowany jest do preferencji całej grupy, co w praktyce oznacza, że pracownicze ubezpieczenie grupowe NNW obejmuje jednakowe zdarzenia i jednakową wysokość maksymalnego odszkodowania dla wszystkich ubezpieczonych.

Pakiety medyczne dla firm – grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników

Kolejnym rodzajem ubezpieczeń grupowych dla pracowników są pakiety medyczne. Tego rodzaju polisa obejmuje koszty leczenia pracowników w prywatnych placówkach medycznych, a czasem także refundację kosztów badań diagnostycznych. W przypadku polisy grupowej koszty ubezpieczenia są zazwyczaj niższe niż w przypadku ubezpieczenia indywidualnego, dlatego pracownicy w wielu firmach, które dają taką możliwość, chętnie zawierają umowy na pakiety medyczne.

Koszt pakietów medycznych dzielony jest najczęściej pomiędzy pracownika a pracodawcę, co stanowi dla tego drugiego pozapłacowe benefity, zachęcające pracowników do zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie.

Ubezpieczenia pracowników w zagranicznych podróżach służbowych

Jeśli firma wysyła pracowników za granicę, warto zadbać o ubezpieczenie ich podróży służbowych. Tego rodzaju ubezpieczenia obejmują między innymi koszty leczenia za granicą, transport medyczny czy ubezpieczenie bagażu. W przypadku tej polisy zwykle umowa zawierana jest na całą grupę osób będących w delegacji, chociaż może ona dotyczyć tylko jednej osoby, stając się polisą imienną. Z tego typu ubezpieczenia chętnie korzystają firmy transportowe, branża IT i w zasadzie każda inna branża, która wysyła swoich pracowników za granicę np. na szkolenia czy targi.

Ubezpieczenia indywidualne

Ubezpieczenie indywidualne nie jest ubezpieczeniem pracowniczym, ale warto o nim wspomnieć choćby dlatego, że pracownik, który jest objęty ubezpieczeniem grupowym i odchodzi z firmy, może kontynuować polisę na własnych warunkach. Oznacza to, że w przeciwieństwie do grupowego ubezpieczenia na życie, może on w umowie z towarzystwem ubezpieczeniowym określić indywidualne warunki polisy, w tym, chociażby wysokość sumy ubezpieczenia.

Plusy i minusy grupowego ubezpieczenia dla pracowników

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników ma kilka istotnych zalet, do których należy zaliczyć:

 • wysokość składki – ubezpieczenie grupowe jest zwykle znacznie tańsze od indywidualnego;
 • przejrzysty zakres ochrony – ubezpieczony nie musi samodzielnie dobierać rozszerzeń;
 • wygoda – umowa zawierana jest przez pośrednika, którym jest pracodawca, a składka odprowadzana jest z wynagrodzenia, przez co nie trzeba pamiętać o terminach.

Jak niemal każdy produkt, tak i ubezpieczenia grupowe mają swoje wady. Należą do nich:

 • wysokość sumy ubezpieczenia – w ubezpieczeniach grupowych suma ubezpieczenia jest zwykle dużo niższa niż w indywidualnych pakietach;
 • brak możliwości dopasowania do indywidualnych potrzeb – zakres ochrony jest ustalony z góry.

Ubezpieczenia pracownicze, chroniące interes pracodawcy

Grupowe ubezpieczenia pracownicze to nie tylko element, którym pracodawcy mogą przyciągnąć pracowników do swojej firmy i budować nimi swój pozytywny wizerunek. Część ubezpieczeń pracowniczych niesie dla firmy o wiele większe korzyści, związane z ochroną jej interesów. Należą do nich, chociażby polisa od ryzyk cybernetycznych, OC, czy ubezpieczenie od sprzeniewierzenia.

Polisa Cyber a pracownicy

Polisa Cyber to coraz popularniejszy rodzaj ubezpieczenia, który obejmuje ryzyko związane z działalnością firmy w Internecie. Ubezpieczenie to obejmuje między innymi utratę lub kradzież danych, ataki hakerskie, wirusy czy utratę wizerunku firmy w wyniku działań cyberprzestępców. Warto pamiętać, że to pracownicy są często pierwszym celem ataków hakerskich, bo to oni najczęściej przetwarzaj dane w systemach teleinformatycznych na komputerach i innych urządzeniach stanowiących ich narzędzia pracy, dlatego warto zadbać o tego typu ochronę.

OC firmy a odpowiedzialność za błędy pracowników

Warto również pamiętać o ubezpieczeniu OC firmy, które obejmuje odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników w czasie wykonywania pracy. Ubezpieczenie to obejmuje między innymi szkody wyrządzone w wyniku błędów w pracy, zaniedbań lub niewłaściwych decyzji. Dzięki temu firma może uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie ewentualnych roszczeń swoich klientów lub kontrahentów. Czasem odpowiedzialność za działania pracowników chroniona jest odrębną polisą tzw. ubezpieczeniem grupowym OC pracowników wobec pracodawcy.

Ubezpieczenie OC zarządu

Ubezpieczenie OC firmy to jednak niejedyny rodzaj ubezpieczenia odpowiedzialności za działania pracowników. Warto również rozważyć ubezpieczenie OC zarządu, które obejmuje odpowiedzialność członków zarządu firmy za szkody wyrządzone w trakcie wykonywania ich funkcji. Nie można przecież zapominać, że zarząd to także pracownicy, których odpowiedzialność stanowi istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie ryzyko ewentualnych szkód i strat dla firmy, związane z podejmowanymi przez niego decyzjami, jest bardzo duże.

Ubezpieczenie od sprzeniewierzenia

W przypadku, gdy firma powierza swoim pracownikom wartościowe mienie, np. pieniądze czy dokumenty, warto zadbać o ubezpieczenie od sprzeniewierzenia. Polisa ta obejmuje ryzyko utraty lub kradzieży powierzonego mienia przez pracowników. Choć wiele firm ubezpieczeniowych oferuje możliwość rozszerzenia takiego ubezpieczenia o przestępstwa komputerowe, podrobienia dokumentów itp.

Nieuczciwość pracownika, kradzież, fałszerstwo, oszczerstwo to sytuacje, na które narażona jest każde przedsiębiorstwo. Takie zdarzenie może prowadzić do poważnych strat finansowych i utraty dobrego wizerunku firmy. Dlatego dobrze jest posiadać tego typu polisę.

Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu firmy mając pracowników?

Okres trwania umowy grupowych ubezpieczeń pracowniczych to przeważnie 12 miesięcy, a suma ubezpieczenia uzależniona jest do rodzaju polisy, wielkości przedsiębiorstwa, czy branży, w jakiej funkcjonuje przedsiębiorstwo. To tylko kilka z elementów, na które powinien zwrócić uwagę, decydując się na ubezpieczenia grupowe pracowników, zarządu i pozostałe ubezpieczenia pracownicze. Zanim podpiszesz umowę, sprawdź:

 • ceny ubezpieczenia;
 • zakres ochrony;
 • wysokości sum ubezpieczenia;
 • możliwości modyfikowania umowy;
 • sposób opłacania składki.

Dobrze, abyś w ramach polisy grupowej mógł zabezpieczyć główne potrzeby pracowników i swoje własne. Sprawdź zatem także, jak wygląda wypłata świadczeń w ramach polisy, jakie wyłączenia z zakresu ochrony występują w przypadku każdej polisy i dobrze przyjrzyj się wszystkim zapisom umowy, aby zakup ubezpieczenia był jak najbardziej dopasowany do indywidualnych potrzeb każdego pracownika.

Ubezpieczenia pracowników — podsumowanie

Podsumowując, ubezpieczenia pracowników to ważny element ochrony działalności firmy i choć zakup polisy grupowej dla pracowników ma swoje wady i zalety, warto zadbać o odpowiednie polisy grupowe obejmujące ubezpieczenia NNW, pakiety medyczne czy polisy Cyber, a także o ubezpieczenie odpowiedzialności za działania pracowników, zarówno w kraju, jak i za granicą. W przypadku firm, które powierzają swoim pracownikom wartościowe mienie, dobrze jest również rozważyć ubezpieczenie od sprzeniewierzenia. Wszystkie te rozwiązania pomogą zapewnić pracownikom bezpieczeństwo oraz zminimalizować ryzyko strat dla firmy.