Ubezpieczenie Grupowe OC Pracowników Wobec Pracodawcy

Ubezpieczenie grupowe OC pracowników wobec pracodawcy jest produktem finansowym, który ma na celu zabezpieczyć interesy właściciela firmy przed szkodami wyrządzonymi przez jego pracowników.

Ubezpieczenie grupowe OC pracowników wobec pracodawcy jest produktem ubezpieczeniowym, który ma na celu zabezpieczyć zarówno pracowników przed skutkami finansowymi wyrządzonych przez nich szkód jak i Twoją Firmę przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez osoby przez Ciebie zatrudnione.

Z uwagi na przewidzianą dla tego produktu formę zawarcia umowy ubezpieczenia tj. wyłącznie grupową – oferta Partner TUiR S.A. skierowana jest głównie do pracodawców zatrudniających pracowników ochrony lub wykonujących prace związane z utrzymaniem czystości w obiektach różnego przeznaczenia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia grupowego OC pracowników wobec pracodawcy?

Przedmiotem oferowanego przez Partner TUiR S.A. ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pracownika za szkody rzeczowe w mieniu pracodawcy wyrządzone czynem niedozwolonym lub wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania czynności zawodowych.

Ponadto ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną pracownika wobec pracodawcy za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone osobom trzecim czynem niedozwolonym, a także wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Ubezpieczonego czynności zawodowych.

W Partner TUiR S.A. dbamy o to, aby każdy nasz klient znalazł produkt ubezpieczeniowy, który spełni jego wymagania i będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb. Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, to zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Jakie obowiązki leżą po stronie pracodawcy będącego Ubezpieczającym?

Jeśli chcesz korzystać z naszego ubezpieczenia grupowego OC pracowników wobec pracodawcy, jesteś zobowiązany do spełnienia kilku warunków zarówno w trakcie trwania umowy, jak i w momencie powstania szkody:

  • uiszczanie składki ubezpieczeniowej w terminie oznaczonym w umowie ubezpieczenia
  • przekazanie Partner TUiR S.A. wykazu osób przystępujących do ubezpieczenia
  • przekazanie osobom przystępującym do ubezpieczenia informacje dostarczone przez Partner TUiR S.A., które postanowienia OWU określają przesłanki wypłaty odszkodowania, a także ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Partner TUiR S.A. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia
  • doręczenia warunków umowy ubezpieczenia, w tym treść OWU każdemu z Ubezpieczonych przed wyrażeniem przez niego zgody na podjęcie finansowania kosztu składki

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest:

  • użyć wszelkich dostępnych środków w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów
  • niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty powstania szkody lub daty stwierdzenia szkody, powiadomić o szkodzie Partner TUiR S.A.
  • podjąć aktywną współpracę z Partner TUiR S.A. w celu wyjaśnienia wszelkich okoliczności wystąpienia szkody
  • podać wszelkie dostępne informacje potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Partner TUiR S.A. w tym ustalenia okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody
  • zabezpieczenie możności dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC pracowników wobec pracodawcy?

W Partner TUiR S.A. od zawsze dbamy o to, aby nasze umowy ubezpieczeniowe były przejrzyste i czytelne dla każdego. Dlatego też nie ukrywamy tego, że jak każde ubezpieczenie posiada również ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Prosimy zatem o zapoznanie się z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia, w tym z wyłączeniami odpowiedzialności.

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia OC grupowego pracowników wobec pracodawcy w Partner TUiR S.A.?

Szukasz ubezpieczenia grupowego OC pracowników wobec pracodawcy? Interesuje Cię produkt ubezpieczeniowy, który zabezpieczy Twoją Firmę przed skutkami szkód wyrządzonymi przez osoby przez Ciebie zatrudnione? Partner TUiR S.A. to firma ubezpieczeniowa z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej. Dzięki temu znamy potrzeby rynku oraz naszych klientów, co pozwala oferować nam korzystne pakiety ubezpieczeń nie tylko pod względem przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej, ale także konkurencyjnych cen. Stale dążymy do tego, aby nasza oferta była rozwijana i spełniała wymogi, jakie stawiane są przed nami przez naszych klientów. Jeśli więc szukasz Ubezpieczyciela, która zapewni Ci wysoki poziom ochrony ubezpieczeniowej oraz najwyższą jakość świadczonych usług, to zapraszamy do kontaktu z nami!

PLIKI DO POBRANIA:

 OWU Odpowiedzialności cywilnej pracowników wobec pracodawcy

 Karta produktu OC pracowników wobec pracodawcy

  Ankieta potrzeb OC pracowników wobec pracodawcy

ARCHIWALNE PLIKI DO POBRANIA:

Poprzednia wersja Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC grupowego pracowników wobec pracodawcy obowiązująca od 03 lipca 2020 r. do 29.07.2021 r.

  OWU Odpowiedzialności cywilnej pracowników wobec pracodawcy

  Karta produktu OC pracowników wobec pracodawcy

Ankieta potrzeb OC pracowników wobec pracodawcy