Dwóch mężczyzn podpisujących umowa na ubezpieczenie samochodu OC..

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC — co obejmuje?

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC to temat, który porusza każdego właściciela pojazdu. W Polsce, jak i innych krajach Europy posiadanie takiego ubezpieczenia jest konieczne dla każdego użytkownika pojazdów mechanicznych. W artykule omówimy, dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, jakie szkody obejmuje, jak wybrać odpowiednią polisę oraz jak przebiega procedura likwidacji szkód. Koniecznie przeczytaj.

Czym jest ubezpieczenie OC samochodu?

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu wobec osób trzecich. Ubezpieczenie OC jest polisą, którą muszą posiadać wszyscy właściciele pojazdów mechanicznych dopuszczonych do ruchu drogowego. Celem tego ubezpieczenia dla Twojego samochodu jest ochrona Twoich finansów i wypłata zadośćuczynienia za szkody wyrządzone poszkodowanym przez Twój pojazd.

Dlaczego ubezpieczenie OC jest obowiązkowe?

Każdy, kto chce być użytkownikiem dróg publicznych, powinien brać odpowiedzialność cywilną za swoje zachowanie w czasie kierowania pojazdem. Trudno jednak byłoby wyegzekwować tę odpowiedzialność, gdyby nie komunikacyjna polisa OC. Dlatego ustawodawca nałożył obowiązek wykupienia takiej polisy, wszystkim posiadaczom pojazdów mechanicznych.

Ochrona finansowa

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe przede wszystkim ze względu na ochronę finansową, zarówno dla sprawcy, jak i poszkodowanego w przypadku wypadku drogowego. Dzięki niemu sprawca nie musi sam pokrywać kosztów naprawy samochodu czy leczenia poszkodowanego, gdyż robi to za niego ubezpieczyciel.

Prawo polskie

W Polsce obowiązek ubezpieczenia OC wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Każdy właściciel pojazdu ma obowiązek wykupić polisę OC przed zarejestrowaniem samochodu oraz przed jego użytkowaniem na drogach publicznych.

Jakie są kary za brak OC?

Kary za brak OC ustalane są w oparciu o płacę minimalną, która z roku na rok jest podnoszona, a w 2023 roku aż dwukrotnie.
Pełne kary za brak ubezpieczenie OC obliczane są jak:

  • w przypadku samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i autobusów – trzykrotność minimalnego wynagrodzenia,
  • w przypadku samochodów osobowych – dwukrotność minimalnego wynagrodzenia,
  • w przypadku pozostałych pojazdów – 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

W 2023 roku kara za brak OC samochodu osobowego do 3 dni może wynieść 1440 zł a powyżej 14 dni nawet 7200 zł, z kolei dla właściciela motocykla nawet 1200 zł.

Zakres ochrony — co obejmuje ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie auta OC zapewnia ochronę na wypadek ewentualnych szkód, wyrządzonych osobom trzecim:

  • podczas prowadzenia pojazdu, w ruchu drogowym przez kierującego ubezpieczonym pojazdem;
  • w czasie wsiadania do pojazdu lub wysiadania z niego;
  • podczas załadowywania lub rozładowywania pojazdu;
  • w chwili postoju pojazdu mechanicznego.

Należy zauważyć, że ochrona ta dotyczy samego pojazdu i o ile obowiązek jej wykupienia ciąży na właścicielu pojazdu, o tyle nie ma znaczenia, kto prowadził pojazd w chwili zdarzenia objętego ochroną.

Szkody na osobie (niemajątkowe)

Zakres ubezpieczenia OC obejmuje szkody osobowe, czyli wszelkiego rodzaju obrażenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich poszkodowanych w wyniku wypadku drogowego spowodowanego przez ubezpieczonego. Obejmuje to zarówno koszty leczenia, jak i ewentualne odszkodowania związane z utratą zdrowia, a także renty i świadczenia dla poszkodowanych, ale nie tylko.

Szkody rzeczowe (w mieniu / majątkowe)

Ubezpieczenie OC obejmuje również szkody majątkowe, czyli straty finansowe wynikające z wypadku drogowego, które nie są związane z uszkodzeniem ciała. W przypadku szkód rzeczowych, ubezpieczenie OC pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonego pojazdu oraz innych przedmiotów, takich jak pojazdy, budynki, ogrodzenia czy inne mienie, które zostało uszkodzone w wyniku zdarzenia spowodowanego przez pojazd ubezpieczonego.

Procedura likwidacji szkód z OC

Jako posiadacz pojazdu samochodowego możesz się zastanawiać, jak wygląda procedura likwidacji szkód z OC. Poniżej wyjaśniamy.

Zgłoszenie szkody

W przypadku wystąpienia szkody należy jak najszybciej zgłosić to ubezpieczycielowi, podając wszelkie niezbędne informacje, takie jak dane osobowe sprawcy i poszkodowanego, miejsce i czas zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia. Co to dla Ciebie oznacza?

Jeśli jesteś sprawcą kolizji drogowej, nie masz obowiązku zgłaszać tego ubezpieczycielowi. Obowiązek ten ciąży na poszkodowanym. W przypadku polisy OC może to zrobić w ciągu 3 lat od zaistnienia szkody. Ciebie dotyczy jednak inny obowiązek — musisz udostępnić swoje dane i dane polisy. Mówi o tym wprost art. 44 Ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Obowiązki kierującego pojazdem podczas wypadku drogowego
1.Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku;
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego;
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

W wyniku postępowania ubezpieczyciel wyceni szkodę, jaką poniósł pokrzywdzony i wypłaci mu odszkodowanie. Sprawca kolizji najczęściej w takim przypadku utraci uzyskane zniżki na ubezpieczenie.

Wycena szkody

Ubezpieczyciel dokona wyceny szkody, która może być oparta na kosztorysie naprawy lub na rynkowej wartości uszkodzonego mienia. W przypadku szkód osobowych ubezpieczyciel może również uwzględnić koszty leczenia oraz ewentualne odszkodowania związane z utratą zdrowia.

Wypłata odszkodowania

Po dokonaniu wyceny szkody, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Warto pamiętać, że odszkodowanie może być wypłacone tylko do wysokości sumy gwarancyjnej. Jeśli szkody przekroczą tę kwotę, sprawca wypadku będzie musiał pokryć je ze swoich środków.

Ograniczenia ubezpieczenia OC

Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego ciąży na właścicielu pojazdu. Co więcej, musi on je wykupić jeszcze przed wprowadzeniem auta do ruchu drogowego. Takie ubezpieczenie, choć chroni zarówno sprawcę, jak i poszkodowanego, ma swoje ograniczenia, a w zasadzie jedno — sumę ubezpieczenia. W przeciwieństwie do innych rodzajów ubezpieczeń, suma gwarancyjna polisy OC jest zawsze taka sama.

Suma gwarancyjna

Ubezpieczenie OC ma swoje limity sumy gwarancyjnej. Oznacza to, że ubezpieczyciel pokrywa szkody tylko do określonej kwoty. Jeśli szkody przekroczą tę kwotę, sprawca wypadku będzie musiał pokryć je ze swoich środków.

W Polsce suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie – 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

W praktyce każde towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje tę samą sumę gwarancyjną dla polisy OC.

Trzeba dodać, że sumy gwarancyjne OC ustalane są przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody.

W przypadku szkód powstałych na terytorium państw, których Biura Narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego (tj. krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Andory i Serbii), zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona powyżej.

Jak wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie OC?

Polisa OC zawierana jest zawsze na 12 miesięcy i co roku właściciele samochodów i innych pojazdów mechanicznych zastanawiają się, czy nie warto zmienić ubezpieczyciela i kupić ubezpieczenie OC gdzieś indziej. Główną przyczyną takiego podejścia jest duża konkurencyjność, a ponieważ suma gwarancyjna jest taka sama, posiadacze samochodu osobowego, motocykla i innych pojazdów, szukają taniego ubezpieczenia OC. Czy to powinno być jedyne kryterium wyboru?

Jak wybrać ubezpieczenie samochodu? Cena ubezpieczenia OC zapewne ma duże znaczenie, zwłaszcza dla osób, które nie dbają o dodatkową ochronę dla swojego pojazdu, taką jak ubezpieczenie AC, ubezpieczenie assistance, czy też ubezpieczenie opon itd. Jeśli jednak myślisz o szerokim zakresie ochrony dla swojego pojazdu, warto porównać oferty ubezpieczycieli nie tylko pod względem ceny, ale i dodatkowych korzyści. Jak to zrobić?

Porównaj oferty

Przed wybraniem odpowiedniej polisy OC warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli. O ile suma gwarancyjna w przypadku ubezpieczenia OC jest taka sama u wszystkich ubezpieczycieli, o tyle różnica w cenie polisy tego samego pojazdu może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Co więcej, większość ubezpieczycieli oferuje różne zniżki, w tym zniżki na pakiety OC i AC. Warto sprawdzić, jak decyzja o wyborze pakietu może wpłynąć na ostateczną cenę polisy.

Zniżki i dodatkowe opcje

Nie tylko kupując pakiet ubezpieczeń, możesz liczyć na zniżki. Podczas zakupu samej polisy OC, także możesz liczyć na obniżenie ceny bazowej. Wpływają na to najczęściej takie czynniki jak wiek pojazdu, wiek kierowcy, czy miejsce zamieszkania. Warto zwrócić uwagę na różne dostępne zniżki, takie jak zniżki dla młodych kierowców, zniżki za bezszkodową jazdę czy zniżki za ubezpieczenie kilku pojazdów. Ponadto warto sprawdzić, czy ubezpieczyciel oferuje Ci możliwość rozszerzenia OC o opcje dodatkowe, takie jak assistance czy ubezpieczenie NNW.

Ubezpieczenie samochodu OC — podsumowanie

Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu OC to niezbędna ochrona finansowa dla każdego użytkownika drogi. Obejmuje ono szkody osobowe oraz majątkowe i zapewnia wypłatę odszkodowania pokrzywdzonemu w wyniku wypadku lub kolizji, jednak tylko do wysokości sumy gwarancyjnej. Mając OC, możesz podróżować bezpiecznie. Wybierając polisę OC, warto porównać oferty różnych ubezpieczycieli, zwracając uwagę na zniżki oraz dodatkowe opcje. Sprawdź, jak wygląda to w TUiR Partner: ubezpieczenie OC pojazdu.

FAQ — Najczęściej zadawane pytania o ubezpieczenie OC

Czy ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich samochodów?

Tak, ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich samochodów zarejestrowanych w Polsce i uczestniczących w ruchu drogowym, z wyjątkiem pojazdów wycofanych z ruchu.

Czy ubezpieczenie OC pokrywa szkody w moim własnym samochodzie?

Nie, ubezpieczenie OC pokrywa jedynie szkody wyrządzone osobom trzecim. Aby chronić własny samochód, należy wykupić dodatkowe ubezpieczenie, takie jak autocasco (AC).

Czy istnieje możliwość uzyskania zniżek na ubezpieczenie OC?

Tak, istnieje kilka rodzajów zniżek, takich jak zniżki dla młodych kierowców, zniżki za bezszkodową jazdę czy zniżki za ubezpieczenie kilku pojazdów. Warto sprawdzić oferty różnych ubezpieczycieli, aby znaleźć najlepszą polisę dla siebie.

Co zrobić, gdy szkoda przekracza sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC?

Jeśli szkody przekraczają sumę gwarancyjną, sprawca wypadku będzie musiał pokryć różnicę ze swoich środków.