Dwóch mężczyzn podpisujących kontakt. Gwarancje ubezpieczeniowe Partner TUiR.

Gwarancje ubezpieczeniowe, czyli ubezpieczenia kontraktowe od A do Z

Chcesz wziąć udział w przetargu i potrzebujesz zwiększyć swoją wiarygodność? Nie chcesz zamrażać gotówki i potrzebujesz zabezpieczenia wadium? A może stoisz przed podpisaniem ważnej umowy, ale Twój kontrahent potrzebuje pewności, że ją zrealizujesz? To kilka przypadków, w których pomóc Ci mogą gwarancje ubezpieczeniowe. W tym artykule wyjaśnimy Ci, czym są, kto może z nich skorzystać i kiedy warto to zrobić. Koniecznie przeczytaj.

Czym są gwarancje ubezpieczeniowe?

Gwarancja ubezpieczeniowa to pisemne zobowiązanie ubezpieczyciela (gwaranta) do wypłaty określonej kwoty pieniężnej na rzecz podmiotu, dla którego została ona sporządzona. Podmiot ten staje się więc jej beneficjentem. Gwarancje ubezpieczeniowe sporządza się na wniosek firmy, która zawiera umowę kontraktową z podmiotem, na rzecz którego jest sporządzana. Celem gwarancji jest zabezpieczenie postanowień kontraktu, zawartego pomiędzy firmą wykonawcy a zleceniodawcą, który staje się beneficjentem gwarancji. Wyjaśnijmy to na przykładzie.

Gwarancje ubezpieczeniowe stosuje się w wielu różnych branżach, najczęściej jednak można spotkać się z nimi w branży budowlanej, gdy zleceniodawca, zawierając umowę z wykonawcą, potrzebuje zabezpieczenia na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy. W tej sytuacji wykonawca może wystąpić do ubezpieczyciela o taką gwarancję, czyli aby ten zobowiązał się do zabezpieczenia postanowień kontraktowych i wypłacił zleceniodawcy kwotę będącą zabezpieczeniem kontraktu, w określonych przypadkach.

Rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych

Jeżeli starasz się o wygranie przetargu lub podpisujesz kontrakt z kontrahentem i potrzebujesz zabezpieczenia dla tej umowy, bo zobowiązał Cię do tego zleceniodawca lub chcesz po prostu zyskać wiarygodność w oczach klienta, możesz wystąpić do ubezpieczyciela o jedną z kilku rodzajów gwarancji. Każdy z nich ma indywidualną ofertę, ale z reguły, wśród nich znajdziesz możliwość otrzymania gwarancji:

  • zapłaty wadium (przetargowej),
  • należytego wykonania kontraktu,
  • usunięcia wad lub usterek,
  • zwrotu zaliczki.

Gwarancja przetargowa (wadium)

Gwarancja zapłaty wadium to ubezpieczenie finansowe, które gwarantuje zapłatę określonej kwoty pieniędzy na rzecz beneficjenta, gdy uczestnik przetargu nie wywiąże się ze zobowiązań, wynikających z przystąpienia do przetargu.

Innymi słowy, jeśli bierzesz udział w przetargu na podstawie umowy o zamówieniach publicznych lub pozaustawowych, gdzie wymagane jest wniesienie wadium, możesz zastąpić je ubezpieczeniem, które zagwarantuje organizatorowi przetargu wypłatę środków, gdy nie wywiążesz się z obowiązków uczestnika przetargu. Oznacza to, że takie ubezpieczenie zastępuje środki finansowe, które musiałbyś wnieść przystępując do konkursu ofert.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Jeśli prowadzisz firmę i zawierasz umowy z kontrahentami i dostawcami, może potrzebować zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. Kontrahenci – klienci Twojej firmy lub dostawcy mogą zobowiązać Cię do wniesienia środków finansowych, które zabezpieczą ich na wypadek nienależytego wykonania przez Ciebie postanowień umowy.

Z tego typu zabezpieczeniem najczęściej spotkać się można w przypadku kontraktów budowlanych, gdzie inwestor, chcąc mieć pewność, że wykonawca zrealizuje zlecenie w wyznaczonym terminie i na określonych warunkach, żąda od niego wniesienia zabezpieczenia finansowego.

Gwarancja usunięcia wad i usterek

Bardzo często zdarza się, że kontrahenci, zanim podpiszą umowę z Twoją firmą, zlecając Ci wykonanie określonych prac, chcą mieć pewność, że naprawisz ewentualne usterki wykryte przez nich po wykonaniu zlecenia. Z tej przyczyny żądają oni wniesienia środków finansowych, zabezpieczających ich interesy. Tego typu środki także (o ile kontrahent się na to zgadza), możesz zastąpić poręczeniem gwaranta.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Jeszcze jednym z rodzajów gwarancji kontraktowych, które coraz częściej można spotkać w ofercie ubezpieczycieli, jest gwarancja zwrotu zaliczki. Twój kontrahent, wpłacając Ci zaliczkę na poczet wykonania umowy, może żądać od Ciebie zobowiązania do jej zwrotu, jeśli nie wywiążesz się z jej postanowień. Również na wypadek takiego roszczenia możesz wystąpić z wnioskiem do ubezpieczyciela, o zapewnienie gwarancji. Udzielając Ci jej, ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrotu zaliczki Twojemu kontrahentowi w chwili, gdy faktycznie nie wykonasz postanowień umowy.

Kto może korzystać z gwarancji ubezpieczeniowych?

Każde towarzystwo ubezpieczeń ma prawo oferować zabezpieczenie finansowe dla wybranej przez siebie grupy podmiotów. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby wnioskodawcami były zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Z reguły z gwarancji kontraktowych skorzystać mogą zarówno osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki.

Dlaczego warto korzystać z gwarancji ubezpieczeniowych?

Choć dla niektórych przedsiębiorców złożenie gwarancji finansowej to często dodatkowe obciążenie, dzięki gwarancji możne bardzo dużo zyskać. Jeśli ubezpieczyciel udzieli Ci gwarancji, możesz:

  • uniknąć konieczności zamrażania własnych środków finansowych do zabezpieczenia kontraktu,
  • utrzymać płynność finansową,
  • zyskać wiarygodność w oczach kontrahentów,
  • zwiększyć swoją szansę na wygranie przetargu.

Czym gwarancja ubezpieczeniowa różni się od gwarancji bankowej?

Gwarancja na wypadek ewentualnych roszczeń Twojego kontrahenta w ramach zawieranego z nim kontraktu może zostać zawarta w formie zabezpieczenia udzielonego w postaci gwarancji od zakładu ubezpieczeń lub w postaci gwarancji bankowej. Jednakże gwarancja bankowa traktowana jest podobnie jak zaciągnięcie pożyczki, co zmniejsza zdolność kredytową firmy w okresie jej trwania. Tego rodzaju zabezpieczenie ogranicza więc możliwości rozwoju firmy, a na pewno znacznie je spowolnią. Dlatego ubezpieczenie gwarancyjne wydaje się lepszym rozwiązaniem.

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową?

Udzielenie gwarancji zabezpieczającej zobowiązania w ramach umowy przez ubezpieczyciela możliwe jest po spełnieniu określonych warunków. Z reguły, w chwili, gdy występujesz do ubezpieczyciela o udzielenie gwarancji, dokona ona najpierw analizy ryzyka, jaka się z tym wiąże i oceni Twoją sytuację finansową pozytywnie lub negatywnie. Podpisanie umowy o udzielenie gwarancji będzie możliwe dopiero wtedy, gdy ubezpieczyciel pozytywnie oceni ryzyko, związane z wykonaniem warunków umowy kontraktowej.

W TUiR Partner podpisanie umowy ubezpieczenia możliwe jest w formie umowy jednorazowej lub umowy generalnej, czyli dotyczącej kilku różnych kontraktów. Co więcej, jeśli Twój kontrahent nie akceptuje postanowień treści wzoru gwarancji, dajemy Ci możliwość negocjacji zapisów. Jeśli wiec potrzebujesz takiego umowy do realizacji kontraktu, skontaktuj się z nami.