Poszkodowana osoba w wypadku z nogą w gipsie. NNW indywidualne.

NNW indywidualne — co to jest i czy warto skorzystać z tej polisy?

Jesteś aktywny w życiu, uprawiasz amatorskie sporty, albo po prostu troszczysz się o siebie i swoich bliskich? Chcesz uzyskać ochronę przed skutkami wypadków w życiu prywatnym i uniknąć wysokich kosztów leczenia? NNW indywidualne może być produktem dla Ciebie. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest i czy warto je wykupić.

Czym są ubezpieczenia NNW indywidualne?

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) to rodzaj polisy, która gwarantuje wypłatę świadczeń finansowych w przypadku wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. W pierwszym przypadku odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanemu w wysokości proporcjonalnej do poniesionej straty, maksymalnie do sumy ubezpieczenia, na jaką została zawarta polisa. W drugim przypadku odszkodowanie wypłacane jest rodzinie lub innym osobom, uposażonym przez zmarłego.

Czy ubezpieczenie NNW indywidualne jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie NNW indywidualne jest dobrowolne i nie ma obowiązku jego zawarcia. Decyzja o zabezpieczeniu się w ten sposób zależy od indywidualnych potrzeb i oceny ryzyka wystąpienia nieszczęśliwych wypadków.

Czym jest nieszczęśliwy wypadek i trwały uszczerbek na zdrowiu?

Nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe i nieprzewidziane, które nie jest wynikiem celowego działania ubezpieczonego ani osoby trzeciej. Przykłady nieszczęśliwych wypadków to upadek, wypadek komunikacyjny, oparzenie czy złamanie kości. W przypadku ubezpieczenia NNW indywidualnego, nieszczęśliwe wypadki są podstawą do wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.

Trwały uszczerbek na zdrowiu to utrata zdrowia lub trwałe pogorszenie stanu zdrowia ubezpieczonego na skutek nieszczęśliwego wypadku. W praktyce oznacza to, że ubezpieczony po wypadku nie odzyska pełnej sprawności lub doświadczy trwałego upośledzenia funkcji organizmu. Trwały uszczerbek na zdrowiu może obejmować, na przykład, utratę kończyny, trwałe naruszenie funkcji narządów wewnętrznych, trwałe upośledzenie zdolności umysłowych czy trwałe blizny i deformacje ciała.

W przypadku ubezpieczenia NNW indywidualnego, trwały uszczerbek na zdrowiu jest jednym z kryteriów, które decydują o wypłacie odszkodowania. Wysokość odszkodowania zwykle zależy od stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu, który jest wyrażany w procentach w stosunku do całkowitej utraty zdrowia. Warto sprawdzić warunki ubezpieczenia, aby dowiedzieć się, jakie są zasady oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz jakie są minimalne i maksymalne świadczenia przewidziane dla poszczególnych stopni uszczerbku.

Jaki jest zakres ochrony i jakie szkody obejmuje NNW indywidualne?

Ubezpieczenie NNW indywidualne obejmuje swoim zakresem zdarzenia, takie jak:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego, w tym złamania kończyn, utratę wzroku, słuchu itp.

Szczegółowy zakres ochrony może się różnić w zależności od wybranej oferty. Ponadto większość towarzystw ubezpieczeniowych oferuje polisę NNW w standardzie, jak i z możliwością rozszerzenia o nieprzewidziane w podstawowej ochronie skutki zdarzeń.

Co oznacza dodatkowy zakres ubezpieczenia w polisie NNW indywidualnej?

Czasem podstawowy zakres ochrony nie wystarcza. Zwłaszcza jeśli osoba, która chce się ubezpieczyć, jest bardzo aktywna w życiu, bądź wykonuje zawód, który wiąże się z ryzykiem powstania różnych wypadków. Dlatego większość ubezpieczycieli proponuje dodatkowy zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, który może gwarantować ochronę finansową, także w przypadku skutków zdarzeń, nieobjętych podstawowym zakresem ochrony.

Bardzo często, podstawowy zakres ochrony NNW indywidualnego, możesz rozszerzyć o wsparcie finansowe na pokrycie:

 • kosztów leczenia i świadczeń szpitalnych,
 • kosztów zakupu sprzętu do rehabilitacji,
 • rehabilitacji,
 • kosztów przekwalifikowania zawodowego.

Decydując się na zakup polisy NNW dla siebie, warto porozmawiać z ubezpieczycielem o możliwościach rozszerzenia zakresu ochrony.

Dlaczego warto zastanowić się nad ubezpieczeniem NNW indywidualnym?

Pomyśl tylko, jak wiele może się zdarzyć podczas jazdy na rowerze, podczas schodzenia po oblodzonych schodach. Warto mieć taką polisę na wszelki wypadek, także, jeśli uprawiasz różne rodzaju sporty. Nietrudno wówczas o zwichnięcia, złamania, czy inne uszkodzenia ciała. Mając polisę NNW w życiu prywatnym będziesz mógł czuć się bezpiecznie, bo będziesz mieć pewność, że uzyskasz pomoc, gdy będziesz jej potrzebować.

Ochrona przed nieszczęśliwymi wypadkami

Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się każdemu, a ich skutki mogą być poważne zarówno dla zdrowia, jak i dla sytuacji finansowej poszkodowanego. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pozwala otrzymać finansowe wsparcie, które może przydać się na pokrycie kosztów leczenia lub innych nieprzewidzianych sytuacji.

Ochrona finansowa

W przypadku nieszczęśliwego wypadku, który prowadzi do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub niezdolności do pracy, ubezpieczenie NNW indywidualne może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla poszkodowanego. Wypłata świadczeń z polisy pozwala na pokrycie bieżących wydatków oraz zabezpieczenie przyszłych potrzeb finansowych.

Jak wygląda proces likwidacji szkód z umowy polisy NNW?

Możesz się zastanawiać, jak wygląda proces postępowania z ubezpieczeniem, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku doznasz uszczerbku na zdrowiu, który objęty jest ochroną przez Twoją polisę NNW w życiu prywatnym. Przede wszystkim, jeśli dojdzie do takiego wypadku, powinieneś poddać się leczeniu, zgodnie z zaleceniami lekarzy i zrobić wszystko, aby złagodzić jego skutki. Następnie powinieneś poinformować o zdarzeniu ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę w przypadku ubezpieczenia NNW indywidualnego?

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczenia NNW indywidualnego należy zgłosić szkodę do ubezpieczyciela. Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Opis zdarzenia, w tym okoliczności, miejsce i czas wypadku.
 2. Dokumentację medyczną potwierdzającą trwały uszczerbek na zdrowiu lub niezdolność do pracy.
 3. W przypadku śmierci ubezpieczonego — akt zgonu.

Wielu ubezpieczycieli udostępnia na swojej stronie internetowej szczegółowe instrukcje postępowania w sytuacji, w której ubezpieczony dozna wypadku. Jednak zawsze możesz skorzystać także z pomocy konsultanta, dzwoniąc na infolinię swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Ten wyjaśni Ci Twoje ewentualne wątpliwości i odpowie na wszelkie pytania. Podpowie Ci także, jakie są dalsze kroki.

Ile będziesz czekać na odszkodowanie?

Od momentu zgłoszenia do ubezpieczyciela zdarzenia objętego ochroną może upłynąć kilka, a nawet kilkanaście dni. Wszystko zależy od wybranej oferty i indywidualnego toku rozpatrywania Twojego przypadku. Gdy ubezpieczyciel zapozna się z dokumentacją, oceni zasadność roszczenia i stopień uszczerbku na zdrowiu, który wpływa na wysokość kwoty, jaka może Ci zostać wypłacona.

Jaka jest suma ubezpieczenia NNW w życiu prywatnym?

Z reguły, suma ubezpieczenia dla polisy NNW w życiu prywatnym ustalana jest indywidualnie pomiędzy Tobą a towarzystwem ubezpieczeniowym. Suma ubezpieczenia może być także uzależniona od wybranego pakietu, spośród wszystkich oferowanych przez ubezpieczyciela. Musisz jednak pamiętać, że warunki umowy określają, w jakich sytuacjach świadczenie odszkodowawcze będzie wypłacone w równowartości tej sumy, a w jakich sytuacjach tylko w procencie tej sumy.

Najczęściej takie zdarzenia jak zwichnięcia czy złamania, oceniane są przez ubezpieczyciela jako częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, który wynosi od 1-5 % (zakres przykładowy). Oznacza to, że w zależności od oceny Twojego wniosku o wypłatę świadczenia, ubezpieczyciel może wypłacić Ci od 1 do 5% sumy ubezpieczenia.

Pamiętaj także, że suma ubezpieczenia to łączna suma, jaka obowiązuje w okresie ubezpieczeniowym. Z reguły polisa NNW zawierana jest na okres 12 miesięcy, co oznacza, że wypłata świadczeń dla wszystkich zdarzeń w tym okresie, nie może przekroczyć łącznie sumy ubezpieczenia, a ta zmniejsza się za każdym razem o wypłaconą już kwotę.

Czy istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia w sytuacjach określonych w warunkach ubezpieczenia, takich jak:

 • wypadek spowodowany celowym działaniem ubezpieczonego lub pod wpływem alkoholu czy narkotyków;
 • wypadki wynikające z uczestnictwa w nielegalnych działaniach lub samookaleczenia;
 • w przypadku braku zgłoszenia szkody w określonym terminie.

Warto dokładnie przeanalizować wszelkie zapisy dotyczące wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które stanowią nieodłączną część umowy.

Kto może skorzystać z indywidualnej polisy NNW?

Spośród różnych indywidualnych ubezpieczeń na życie, polisa NNW jest tą, z której mogą skorzystać niemal wszyscy bez względu na wykonywany zawód, miejsce zamieszkania, czy stan zdrowia. Bardzo często jednak ograniczona jest wiekiem. W TUiR Partner S.A. na przykład, z polisy NNW w życiu prywatnym mogą skorzystać osoby od 18 do 70 roku życia.

Jak znaleźć i wykupić najlepsze NNW w życiu prywatnym?

Jeśli zdecydujesz się na zakup polisy NNW w życiu prywatnym, musisz pamiętać, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, a co za tym idzie, każdy z ubezpieczycieli może oferować je w niemal dowolnym zakresie. Warto zwrócić uwagę na zdarzenia, przed którymi chroni dana polisa i na zakres wsparcia finansowego. Pamiętaj, że oferta przedstawiona przez ubezpieczyciela, zawiera tylko część istotnych danych, a szczegółowe informacje znajdują się zawsze w umowie o dokumentach dodatkowych, takie jak Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Ubezpieczenie NNW indywidualne — podsumowanie

Ubezpieczenie NNW indywidualne to dobrowolne ubezpieczenie, które oferuje ochronę finansową w przypadku nieszczęśliwych wypadków. Decyzja o zawarciu takiej polisy zależy od indywidualnych potrzeb i oceny ryzyka. Przy wyborze ubezpieczenia warto porównać różne oferty, uwzględniając zakres ochrony, wysokość świadczeń oraz koszty ubezpieczenia.