Ubezpieczenie-lokalu-użytkowego

Ubezpieczenie lokalu użytkowego – wszystko, co musisz wiedzieć

Kiedy prowadzimy działalność gospodarczą, posiadanie lokalu jest niezwykle istotne. Ułatwia nam to wykonywanie swojej pracy. Jednak często przechowujemy w nim mienie o znacznej wartości, a w przypadku zdarzeń takich jak pożar, kradzież czy zalanie, możemy narazić się na duże straty​​. Dlatego ważne jest, aby posiadać ubezpieczenie lokalu użytkowego. W tym artykule odpowiemy na wszystkie pytania, jakie mogą się pojawić przy wyborze takiej polisy.

Czym jest lokal użytkowy?

Lokal użytkowy to obiekt przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej lub usługowej. Zaliczają się do nich sklepy, restauracje, biura, warsztaty, magazyny, a nawet gabinety medyczne czy sake edukacyjne. Mają one specyficzne wymagania i ryzyka związane z ich użytkowaniem, które są różne od tych, które dotyczą mieszkań prywatnych. Dlatego powinniśmy pomyśleć o ich ubezpieczeniu. Ubezpieczyciele mogą jednak różnie definiować pojęcie lokalu użytkowego.

Ciekawa definicja lokalu użytkowego znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), gdzie czytamy, że:

Lokal użytkowy to lokal wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej zajmowany na podstawie umowy najmu, a w budynku ze wspólnotą mieszkaniową również lokal stanowiący wyodrębnioną własność (lokal handlowy, usługowy, produkcyjny, różne gabinety, pracownie, a także lokal wynajęty na biuro, na działalność kulturalno — społeczną i inną), z której to lokalu (z jego wynajęcia) jednostka osiąga dochód.

Należy pamiętać, że lokal może składać się z jednego pomieszczenia, kilku pomieszczeń, albo też stanowić cały budynek. Jednakże, od jego przeznaczenia zależy to, jakie wymagania musi spełniać. Wymagania te określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Czy zakup ubezpieczenia lokalu użytkowego jest obowiązkowy?

Ubezpieczenie lokalu użytkowego nie jest obowiązkowe, ale jest wysoce zalecane. Ubezpieczenie to może chronić przed finansowymi stratami wynikającymi z różnych sytuacji, takich jak pożary, zalania, kradzieże, uszkodzenia, czy odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone trzecim osobom.

Istnieje tylko jeden wyjątek, kiedy takie ubezpieczenie trzeba zawrzeć obowiązkowo — jeżeli lokal został zakupiony na kredyt. Zobowiązanie to kieruje wówczas do nas bank i to on stawia przed nami wymagania dotyczące tego, co taka polisa powinna zawierać. Wróćmy jednak do dobrowolnego ubezpieczenia lokalu użytkowego.

Co obejmuje ubezpieczenie lokalu użytkowego?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej lokalu użytkowego zależy od konkretnego pakietu ubezpieczeniowego, ale zazwyczaj obejmuje:

  • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych — chroni mury budynku i elementy stałe lokalu przed pożarem, eksplozją, zalaniem, uderzeniem pioruna itp., a w niektórych przypadkach także ruchomości, czyli wyposażenie lokalu;
  • Ubezpieczenie mienia od włamania i kradzieży — pokrywa straty związane z kradzieżą lub uszkodzeniem mienia w wyniku włamania;
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej — pokrywa roszczenia osób trzecich, które mogą wynikać z prowadzenia działalności w lokalu;
  • Ubezpieczenie kosztów dodatkowych — pokrywa koszty związane z usunięciem szkód, wynajmem tymczasowego lokalu, itp.

Szczegółowy zakres ochrony zawsze uzależniony jest od konkretnej oferty Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Z reguły informacje te można znaleźć w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) lub innych załącznikach do umowy.

Jak ubezpieczyć lokal użytkowy?

Ubezpieczenie lokalu użytkowego można zrealizować poprzez agenta ubezpieczeniowego lub bezpośrednio u ubezpieczyciela. Ważne jest, aby dokładnie określić rodzaj działalności prowadzonej w lokalu oraz wartość mienia znajdującego się wewnątrz, a także potencjalne ryzyka związane z jego użytkowaniem. To wszystko będzie miało wpływ na wybór oferty i wysokość ceny ubezpieczenia, ale uwaga! Czasem nie zrobisz tego sam.

Ubezpieczenie lokalu użytkowego przez najemcę i właściciela

Jeżeli lokal użytkowy należy do Ciebie, to polisę dla niego zakupisz sam, w takim zakresie, jaki Cię interesuje. Jeśli jednak jesteś najemcą lokalu, to warto porozumieć się z właścicielem. Częstą praktyką jest ta, że wynajmujący wykupuje dla lokalu polisę w podstawowym wariancie, czyli chroniącą lokal przed różnymi losowymi zdarzeniami, jak pożar czy zalanie, ale wymaga od najemcy, aby ten wykupił dla lokalu ubezpieczenie OC.

Ubezpieczenie lokalu użytkowego w domu

Częstą praktyką, zawłaszcza w przypadku małych działalności gospodarczych, jest prowadzenie jej we własnym domu lub mieszkaniu, zajmując przybudówkę, piwnicę, albo odrębnie wybudowany budynek. Bardzo często lokal użytkowy można ubezpieczyć w ramach standardowej polisy mieszkaniowej. Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych stosuje tę zasadę, jeżeli powierzchnia przeznaczona na lokal użytkowy, nie przekracza 50% całej powierzchni ubezpieczonej nieruchomości. Należy jednak mieć na uwadze, że taka polisa nie obejmuje zwykle przedmiotów ruchomych, a zakres ochrony, jaki oferuje, jest ograniczony.

Czy każdy lokal użytkowy można ubezpieczyć?

Tak, zasadniczo każdy lokal użytkowy można ubezpieczyć. Jednak niektóre rodzaje działalności, takie jak te związane z wysokim ryzykiem (np. magazyny z materiałami wybuchowymi), mogą mieć ograniczenia lub wyższe składki.

Jak otrzymać odszkodowanie za lokal użytkowy?

Jeżeli dojdzie do zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, należy zgłosić je do ubezpieczyciela. Większość z nich wymaga, aby zrobić to w terminie od 3 do 7 dni od zdarzenia. Z reguły Towarzystwa Ubezpieczeniowe przyjmują takie zgłoszenia poprzez wiadomość e-mail lub dedykowany formularz dostępny na ich stronie internetowej, ale można to także zrobić osobiście, czy przez telefon.

Ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, o ile uzna zgłoszenie za zasadne. Z reguły robi to na podstawie opinii rzeczoznawcy, którego wysyła na miejsce zdarzenia. Jeśli wysokość rekompensaty nie będzie zadowalająca, możesz odwołać się od jego decyzji i w ostateczności dochodzić swoich praw przed sądem. A co, jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania?

Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli szkoda nastąpiła na skutek celowego działania ubezpieczonego bądź nie zostały spełnione warunki umowy ubezpieczeniowej, np. ubezpieczony nie zapewnił odpowiednich środków bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że wszelkie wyłączenia odpowiedzialności powinny zostać spisane przez ubezpieczyciela w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniach, dołączanych do umowy.

Czy warto kupić ubezpieczenie lokalu użytkowego?

Kupno ubezpieczenia lokalu użytkowego to inwestycja, która może chronić przed dużymi finansowymi stratami. Wypadki, awarie czy kradzieże mogą zdarzyć się niespodziewanie, a koszty naprawy szkód czy odbudowy mogą być znaczne. Dlatego warto zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami i rozważyć zakup ubezpieczenia.

Ile może kosztować polisa za lokal użytkowy?

Cena polisy ubezpieczeniowej dla lokalu użytkowego zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj prowadzonej działalności, wielkość i lokalizacja lokalu, wartość mienia, które ma być ubezpieczone, a także od wybranego zakresu ochrony.

W przypadku mniejszych lokali, takich jak biura czy małe sklepy, koszt ubezpieczenia może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy złotych rocznie. Natomiast dla większych obiektów, takich jak magazyny czy hotele, koszty mogą sięgać dziesiątek czy nawet setek tysięcy złotych rocznie.

W Partner TUiR S.A. oferujemy Ci różne ubezpieczenia dla Twojej firmy, w tym ubezpieczenie mienia ruchomego od kradzieży z włamaniem, czy też ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Sprawdź naszą ofertę i chroń swoje firmowe mienie.